"The Brothers Karamazov" hotel. #dostoyevsky #petersburg #thebrotherskaramazov

"The Brothers Karamazov" hotel. #dostoyevsky #petersburg #thebrotherskaramazov